Üniversitemize 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için ön lisans programlarına yatay geçiş işlemleri aşağıda yer alan esaslara göre yapılacaktır. - Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
Duyurular

Üniversitemize 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı için ön lisans programlarına yatay geçiş işlemleri aşağıda yer alan esaslara göre yapılacaktır.

24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in 7/2 maddesine göre hazırlanan 

 ÜNİVERSİTEMİZE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ KAPSAMINDA YAPILACAK BAŞVURULARIN ASGARİ KOŞULLARI VE DEĞERLENDİRME ESASLARI

Yukarıda belirtilen yönetmelik çerçevesinde ve söz konusu yönetmeliğin 7/2 maddesi (Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler ve yatay geçiş için gereken asgari koşullar, üniversite senatolarınca belirlenir) gereğince, Gazi Üniversitesi’ne kurumlar arası yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin aşağıda belirtilen kriterleri ve asgari koşulları sağlaması gerekmektedir.
1. Yükseköğretim Kurulunca denkliği tanınan ve eşdeğer yükseköğretim kurumları arasında yatay geçiş yapılır. 
2. Başvuran öğrenci öğrenim gördüğü programla aynı adı taşıyan programa yatay geçiş yapabilir.
3. Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğrenim kurumunda kayıtlı veya izinli (öğrenci statüsünde) olması zorunludur.
4. Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda, bitirmiş olduğu döneme ait not dökümünde başarısız dersin bulunmaması gerekir.
5. Öğrencinin disiplin cezası almadığını belgelemesi gerekmektedir.
6. Öğrencinin genel not ortalamasının dörtlük sistemde en az 3.00/4.00 (sadece yüzlük sistemi kullanan programlar için en az 76.66/100) olması zorunludur. Dörtlük/yüzlük sistem (4.00/100) dönüşümlerinde kurumlar arasında birlikteliği sağlamak amacıyla Yükseköğretim Kurulu dönüşüm tablosu esas alınacaktır.
7. Başvurular sadece I. sınıf II. yarıyıla yapılabilir.
8. Açık veya uzaktan öğretim programlarımız olmadığı için açık ve uzaktan öğretim programlarından başvuru alınmayacaktır.
9. İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına yapılacak olan başvurularda öğrenim görülen program ve sınıfta ilk yüzde onda (% 10) olduğunu gösteren belge getirilmelidir. 
10. Daha önce yatay geçiş yapmış öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.
11. Yurt dışı yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler için yurt dışı yatay geçiş kontenjanı belirlenmeyecektir.
12. Sınavsız geçiş yaparak ön lisans programlarına yerleşen öğrencilerin değerlendirmelerinde puansız geçiş öncelikleri esas alınır.  
13. Altı (6) yarıyıl eğitim veren Meslek Yüksek Okullarındaki ilgili bölümlere altı (6) yarıyıl eğitim veren Meslek Yüksek Okullarından yatay geçiş yapılır. 
  14. İlgili yönetmeliğin 24. Maddesi 1. ve 2. ikinci fıkralarına göre başvuru yapacak adaylar için tayinin ve ikametin Ankara olması ayrıca adayların yukarıda belirtilen ön koşulları sağlaması gerekmektedir. 
  15. Yatay geçiş başvurularının ilgili Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri birimine şahsen yapılması gerekmektedir. Posta, faks vb. ile gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 

DEĞERLENDİRME
Alınan başvurular, aşağıda yer alan formül ile hesaplanan “Değerlendirme Puanı” na göre sıralanır.
Değerlendirme Puanı en az 95 olan adaylar en yüksek puandan aşağıya doğru sıralanır, kontenjan kadar asil aday kayıt hakkı kazanır. Belirlenen kontenjan kadar da yedek aday belirlenir. Belirlenen asil ve yedek adaylar Üniversitemizin ana sayfasında kesin kayıt tarihleri ile birlikte ilan edilir.

Değerlendirmeye Esas Puan= [ X/Y×100×0,97 ] + [ Z×0,03 ]
X= Öğrencinin Üniversiteye Yerleşme Puanı  
Y= Üniversitenin İlgili Programına Ait ÖSYS Yerleşme Taban Puanı
Z= Genel Akademik Not Ortalaması
Başvurular Üniversitemizce oluşturulan Komisyon tarafından değerlendirilecektir.

Üniversitelere Kontenjan Ayrılması
Kontenjan sayısı kadar farklı üniversiteye birer kontenjan ayrılır. Hangi üniversiteye kontenjan ayrılacağı, adayların öğrenim gördükleri üniversiteler  arasından ve Değerlendirme Puanlarının yüksekliği dikkate alınarak belirlenir.
Kontenjan sayısı  kadar yedek ilan edilir. Asil adayların kayıt yaptırmaması durumunda yedeklere kayıt hakkı tanınır. 
Kontenjan bilgisi için tıklayınız.
 

GEREKLİ BELGELER
Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için belirtilen belgelerin son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz. 
1. Başvuru formu için tıklayınız tıklayınız.
2. Not döküm (Transkript) belgesi,
Başvuran öğrencinin ayrılacağı Üniversiteden kapalı zarf içerisinde temin edeceği, eğitimi süresince aldığı bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel not ortalamasını gösteren resmi belge.
 3. Öğrencinin üniversiteye kabulü sırasında sunduğu sınav sonuç belgesi,
Söz konusu belgenin ÖSYM web adresinden başvuru sahibi ile kontrol edileceğinden, adayların ÖSYM belgelerinin altında yer alan Sonuç Belgesi Kontrol Kodu ile birlikte başvuru merkezine gelmeleri gerekmektedir.
4. Disiplin cezası alıp almadığına ilişkin belge,
5. Onaylı ders içerikleri,
6. İkinci Öğretim (İ.Ö.) programlarından Normal Öğretim (N.Ö.) programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayların ilk %10’da olduklarını gösterir belge.

NOT: Başvuru belgeleri ikişer nüsha şeklinde hazırlanmalıdır. İkinci nüsha asıl belgelerin fotokopisi olabilir.
 

BELGE TESLİM ADRESİ
İlgili Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri
Birimlerin iletişim numaraları ve adresleri için tıklayınız.


BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Yarıyılı Ön Lisans 
Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Başvuru Tarihleri

SONUÇ İLANI

Başlangıç

Bitiş

22.01.2018

23.01.2018

24.01.2018

 

Başvurular, eksiksiz belge ile üniversitemize şahsen müracaat ederek (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına)  yapılır.  Bunun dışında posta, faks vb. iletişim araçları ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

KAYIT TAKVİMİ

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ön Lisans 
Yatay Geçiş Kayıt Takvimi

Kesin Kayıt Tarihi

Yedek Kayıt Tarihi

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

25.01.2018

26.01.2018

29.01.2018

30.01.2018

 

AZAMİ SÜRE
Yatay geçiş ile kurum değiştiren öğrencilerin önceki kurumlarında/programlarında harcamış oldukları süreler azami öğrenim süresi hesabına katılır. Toplam süre kanunla belirtilen süreleri aşamaz.

ÖZEL DURUMLAR
Gerekli başvuru koşullarını sağlamak kaydı ile aşağıda belirtilen durumlarda yapılan başvurular özel durum olarak değerlendirilir:
•    Kamu kurum ya da kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri (kontenjan dışı değerlendirilir), 
•    Yurt dışında devlet hizmetinde görevlendirilenlerin görevinin sona ermesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde çocukları (kontenjan dışı değerlendirilir), 
•    Türkiye’de görevli yabancı diplomatların çocukları,
Bu kapsamdaki adayların başvuru yapabilmesi için aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekir.
1. Kamu kurum ya da kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri başvurularında öğrencinin;
•    Başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğrenim kurumunda kayıtlı (öğrenci statüsünde) olması,
•    Ön lisans programında en az bir dönemi tamamlamış olması,
•    Kayıtlı olduğu programda almış olduğu tüm dersleri başarmış olması,
•    Genel not ortalamasının 4’lük sistem uygulayan birimlerde en az 3.00/100’lük sistem uygulayan birimlerde 76.66 olması, 
•    Kayıtlı bulunduğu programa kabul edildiği yıla ait YGS/OBP yerleştirme puanının, başvurduğu programın o yıla ait YGS/OBP genel kontenjan yerleştirme taban puanına eşit veya yüksek olması, 
•    Öğrencinin geçiş yapmak istediği programın varsa diğer geçiş koşullarını (mülakat, portfolyo vb.) yerine getirmiş olması zorunludur. 
2. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde çocuklarının başvurularında; 
•    Orta öğretimini yurt dışında tamamlayanların Gazi Üniversitesi 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı “Kendi İmkânları İle Öğrenim Görecek Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü”ne ilişkin Başvuru Koşullarını sağlaması gerekir. 

•    Türkiye’de orta öğretimini bitirenler ile lisenin en az bir yılını yurtdışında devam etmiş ve bitirmiş olanların kurumlar arası yatay geçiş kontenjanı için başvuru koşullarını ve Gazi Üniversitesi başvuru esaslarını sağlaması gerekir.