ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİ İÇİN AF BAŞVURUSU - Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
Duyurular

ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİ İÇİN AF BAŞVURUSU

7143 sayılı Kanun için tıklayınız.

2547 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 78 inci maddesinin uygulanmasına ilişkin YÖK tarafından belirlenen uygulama usul ve esasları tıklayınız.

 1. 18 Mayıs 2018  tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanun’un 15 inci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen Geçici 78 inci maddesi hükümlerinden faydalanmak isteyen;
 1. Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı tespit edilenler hariç olmak üzere Üniversitemizde öğrenim görmekteyken kendi isteğiyle veya her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile
 2. Üniversitemizin herhangi bir programına ÖSYM tarafından yerleştirildiği halde kayıt yaptırmayanlardan bu durumu belgelendirenler, Kanun'dan yararlanmak üzere başvurabilir.
 1. 18/5/2018 tarihinden önce Üniversitemizle ilişiği kesilen öğrenciler bu Kanun hükümlerinden faydalanabilir.
       3.Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olup öğrenime başlama hakkından faydalanmak isteyenler, terhis tarihlerinden itibaren iki ay içinde şahsen başvuru yapabilir.
 1. Başvurular 18/9/2018 tarihi mesai saati bitimine kadar yapılır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmaz.
 1. Önlisans/ lisans programlarına bu Kanun kapsamında yararlanarak kayıt yaptırmak isteyen ve başka bir örgün önlisans/ lisans  programında kayıtlı olanların, kayıtlı olduğu programlardan ilişiklerini keserek başvuru yapmaları gerekmektedir.
 1. Başvuru, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına şahsen veya yetkili makamlarca düzenlenmiş vekâletnameye sahip kişi tarafından yapılır. Diğer yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmez.  

 

ÖSYM Tarafından Üniversitemiz Yerleştirildiği Halde Kayıt Yaptırmayan Öğrencilerden İstenen Belgeler

 1. Af başvuru dilekçesi
 2. Savcılıktan/ e- Devlet'ten alınan adli sicil kaydı belgesi
 3. Lise diploması aslı
 4. Son üç ay içinde çekilmiş 3 adet biyometrik fotoğraf 
 5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 6. ÖSYM yerleştirme sonuç belgesi
 7. Erkek adaylar için askerlik şubesi/ e-Devlet’ten alınan askerlik durum belgesi

 

Önlisans/ Lisans Öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler

 1. Af başvuru dilekçesi
 2. Savcılıktan/ e- Devlet'ten alınan adli sicil kaydı belgesi
 3. Bir önceki öğrenime ilişkin diploma aslı (Diplomanın Üniversitemizde olması halinde bu durumu bildirir dilekçe)
 4. Son üç ay içinde çekilmiş 3 adet biyometrik fotoğraf 
 5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 6. Erkek adaylar için askerlik şubesi/ e-Devlet’ten alınan askerlik durum belgesi

 

Af kapsamında başvuru yapacak kişilerin intibak işlemleri Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen usul esaslar/yönergeler çerçevesinde yapılacaktır.

Üniversitemiz Senatosunun 10.08.2018 tarihli toplantısında kabul edilen Önlisans-Lisans Öğrencileri için 7143 sayılı Kanun'un Uygulanmasına İlişkin Gazi Üniversitesi Usul ve Esasları