Duyurular

 

 

24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in 7. maddesinin 2. fıkrası (Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler ve yatay geçiş için gereken asgari koşullar, üniversite senatolarınca belirlenir.) gereğince, Gazi Üniversitesine kurumlar arası yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin aşağıda belirtilen kriterleri ve asgari koşulları sağlaması gerekmektedir.

 1. Öğrencinin başvuru sırasında bir diploma programında kayıtlı/izinli öğrenci statüsünde olması zorunludur.
 2. Öğrencinin kurumlar arası yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için yatay geçiş başvurusu yapacağı yarıyıla kadar müfredatındaki tüm dersleri almış ve başarıyla tamamlamış olması gerekir.
 3. Altı yarıyıl eğitim veren meslek yüksekokulu programlarına altı yarıyıl eğitim veren meslek yüksekokulu programlarından yatay geçiş başvurusu yapılır.
 4. Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için Akademik Genel Not Ortalaması’nın (AGNO) en az 3,25/4,00 olması gerekir. Öğrencinin not döküm belgesinde (transkript) AGNO’sunun dörtlük sistem karşılığı bulunmadığı takdirde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dörtlük-yüzlük sistem not dönüşüm tablosu esas alınır.
 5. Başvurular sadece I. sınıf II. yarıyıla yapılabilir.
 6. Yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin disiplin cezası almadığını belgelemesi gerekmektedir.
 7. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’in 24. maddesi kapsamında başvuru yapacak öğrencinin Ankara’da ikamet etmesi gerekir.
 8. Yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin daha önce AGNO ile kurumlar arası yatay geçiş yapmadığını belgelemesi gerekmektedir.
 9. İkinci öğretim programlarından normal öğretim programlarına yapılacak başvurularda, öğrencinin öğrenim gördüğü program ve sınıfta ilk %10’luk dilimde olduğunu gösteren belgeye sahip olması gerekir.
 10. Başvurular, tüm belgelerle ilgili akademik birimin öğrenci işleri birimine şahsen veya noterden vekâlet verilecek şahıs tarafından yapılır. Süresi dışında, fotokopi, faks, onaysız veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.
 11. Yatay geçiş başvuru sonuçları (asıl ve yedek öğrenci isim listesi), kesin kayıt tarihleri ve kayıt için gerekli belgeler ÖİDB resmî internet sitesinde ilan edilir. Öğrenciye ayrıca yazılı bildirim yapılmaz, başvuru evrakı iade edilmez.  

 

DEĞERLENDİRME

Başvuruların değerlendirilmesi aşağıda yer alan formül ile hesaplanan DEP’e (Değerlendirmeye Esas Puan) göre yapılır.

DEP= [(Z/Y)×AGNO]

Z= Öğrencinin, Üniversiteye kayıt olduğu yılda almış olduğu merkezî yerleştirme puanı,

Y= Yatay geçiş için başvurulan programın, öğrencinin Üniversiteye kayıt olduğu yıldaki, merkezî yerleştirme taban puanı.

DEP’i 3,25 ve üzeri olan adaylar en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır. DEP’in eşit olması durumunda sırasıyla; AGNO, Z, Z/Y dikkate alınarak en yüksek puanlı öğrenciye öncelik verilir. Tüm ölçütlerde eşitlik söz konusu ise değerlendirme işlemi kura ile yapılır.

 

GEREKLİ BELGELER

Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için belirtilen belgelerin son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

1-Başvuru formu için TIKLAYINIZ!

2-Öğrenci belgesi

3-Not döküm ( Transkript) belgesi (Başvuran öğrencinin ayrılacağı Üniversiteden temin edeceği bu belge, eğitimi süresince aldığı bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel not ortalamasını göstermelidir.)

4-Öğrencinin üniversitesine kayıt hakkı kazandığı sınav sonuç belgesi (Söz konusu belge ÖSYM web adresinden başvuru sahibiyle birlikte kontrol edileceğinden, adayların ÖSYM YGS/TYT belgelerinin altında yer alan Sonuç Belgesi Kontrol Kodu ile birlikte başvuru merkezine gelmeleri gerekmektedir.)

5-Disiplin cezası alıp almadığına ilişkin belge

6-Onaylı ders içerikleri

7-İkinci Öğretim (İÖ) programlarından Normal Öğretim (NÖ) programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayların ilk %10’da olduklarını gösterir belge

8-Daha önce akademik yatay geçiş yapılmadığını gösteren belge

NOT: Başvuru belgeleri ikişer nüsha şeklinde hazırlanmalıdır. İkinci nüsha asıl belgelerin fotokopisi olabilir.

 • Başvurular tüm belgelerle, ilgili akademik birimin öğrenci işleri birimine şahsen veya noterden vekâlet verecekleri şahıs tarafından yapılabilir. Süresi dışında, fotokopi, faks, onaysız veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.

 

BELGE TESLİM ADRESİ

İlgili Fakülte/Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birimlerinin iletişim numaraları ve adresleri için tıklayınız!  ( http://gazi.edu.tr/ )

BAŞVURU TAKVİMİ

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş

Başvuru Takvimi

Başvuru Tarihleri

                                  Başlangıç            

Bitiş

22/01/2020

23/01/2020

 

Kontenjanlar için TIKLAYINIZ!

 

SONUÇLARIN İLANI

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kurumlar Arası

Yatay Geçiş Sonuçlarının İlanı ve Kayıt Takvimi

 

Sonuç İlan Tarihi

Kesin Kayıt Tarihi

Yedek Kayıt Tarihi

Başlangıç

Bitiş

Başlangıç

Bitiş

30/01/2020

31/01/2020

03/02/2020

04/02/2020

05/02/2020

 

Katkı Payı Ödemeleri

Öğrenci, eğitim-öğretim süresi dolduğu takdirde katkı payı/ öğrenim ücreti ödemekle yükümlüdür.

 

AZAMİ SÜRE

Yatay geçiş ile Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrencinin önceki kurumunda harcamış olduğu eğitim-öğretim süresi, öğrenim süresine dâhil edilir. Toplam süre, kanunla belirtilen süreleri aşamaz.

 

ÖZEL DURUMLAR

Özel durumlar ve bunlara ilişkin yatay geçiş koşulları aşağıda belirtilmiştir:

1- Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak yer değiştirmeleri nedeniyle Ankara’ya atanmaları halinde, kendileri, bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarının başvurularında;  

a) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından tanınması, Üniversitemizin belirlediği akademik başarıyı ve Gazi Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Yönergesinde belirtilen kabul koşullarını sağlaması gerekir.

b) Değerlendirme işlemi, aşağıda yer alan formül ile hesaplanan DEP’e göre yapılır.

DEP= [(Z/Y)×AGNO]

Z= Öğrencinin, Üniversiteye kayıt olduğu yılda almış olduğu merkezî yerleştirme puanı,

Y= Yatay geçiş için başvurulan programın, öğrencinin Üniversiteye kayıt olduğu yıldaki, merkezî yerleştirme taban puanı.

 c) DEP’i 3,25 ve üzeri olan adaylar en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır. DEP’in eşit olması durumunda sırasıyla; AGNO, Z, Z/Y dikkate alınarak en yüksek puanlı öğrenciye öncelik verilir. Tüm ölçütlerde eşitlik söz konusu ise değerlendirme işlemi kura ile yapılır.

2- Yurt dışında devlet hizmetinde görevlendirilmiş olup görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönen ailelerin ve Türkiye’ye kesin dönüş yapan işçi ailesi çocuklarının başvurularında;

a) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl öğrenim görmüş olması ve dönem sonu sınavlarının tamamından başarılı olması,

b) Yurt dışından öğrenci kabul kriterlerinde yer alan uluslararası sınavlardan biri ile yurtdışındaki yükseköğretim kurumuna kabul edilmiş olması ve bu sınav/diploma puanının aynı yıla ait Üniversite programlarına başvuru için gerekli puan kriterini sağlamış olması,

c) Yurtdışında öğrenim görülen yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması gerekmektedir.

3- Türkiye’de görevli yabancı diplomat çocuklarının başvurularında, Üniversitenin yurtdışından öğrenci kabulü kriterlerini sağlama koşulu aranır.