GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ İLE SAĞLANAN YENİLİKLER - Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı
Duyurular

05.09.2017 tarih ve 30171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile yeni düzenlemeler hayata geçirilmiştir.

 

 1. Kredi tanımlaması yeniden yapılmıştır.

Yönetmeliğin 4 (1)/ğ maddesi uyarınca kredi, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)’ne göre ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için YÖK tarafından oluşturulan yükseköğretim yeterlilikler çerçevesinde ilgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden, öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş ders saatleri ile öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri göz önünde bulundurularak hesaplanan değerdir.

 

 1. Öğrencilere, ders tekrarı yapmadığı ve ilk defa aldığı bir dersten, ilgili yarıyılın onuncu haftası içinde çekilme hakkı tanınmıştır.

Yönetmeliğin 10 (11) maddesi uyarınca, öğrenci ders tekrarı yapmadığı ve ilk defa aldığı bir dersten çekilebilir. Dersten çekilme işlemi, yarıyılın onuncu haftası içinde yapılır. Bir yarıyıl içinde en çok bir dersten öğrenim boyunca en çok altı dersten çekilme işlemi yapılabilir. Müfredatın ilk iki yarıyılındaki derslerden, tekrarlanan, daha önce çekilme işlemi yapılan veya kredisiz derslerden çekilme işlemi yapılamaz. Bir yarıyılda alınması gereken ders kredisi kadar veya bu kredinin altında ders alan öğrenciye dersten çekilme izni verilmez.

 

 1. (DC) ve (DD) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış kabul edilir.

Yönetmeliğin 15 (7) maddesi uyarınca, bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC) ve (DD) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış kabul edilir. Ancak mezun olabilmek için öğrencinin AGNO’sunun en az 2,00 olması gerekir. Ayrıca söz konusu Yönetmeliğin 10 (12) maddesi uyarınca, genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, (DC) ve (DD) notu ile başardıkları dersleri tekrar alabilir. Dersin tekrarlandığı yarıyılda alınan en son not geçerlidir.

 

 1. Disiplin soruşturması sonucunda herhangi bir sınavda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs ettiği veya yardım ettiği tespit edilen öğrencinin sınavının değerlendirilmesi hakkında düzenleme yapılmıştır.

Yönetmeliğin 14 (5) maddesi uyarınca, hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda herhangi bir sınavda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilen öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve o sınav için sıfır ham notu verilir.

 

 1. Öğrencilere yapılacak tebligatlarda kullanılacak adresler ve adres değişikliklerinin bildirilmesi hakkında düzenleme yapılmıştır.

Yönetmeliğin 22 inci maddesi uyarınca, Öğrencinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde yer alan adresi, tebligat adresidir. Her türlü tebligat bu adrese posta aracılığı ile iadeli taahhütlü yapılmak ve ilgili birimde ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır. Adresi değişen öğrenciler, bunu kayıtlı olduğu akademik birime altı hafta içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bildirimde bulunmayan veya yanlış ya da eksik adres bildiren öğrenciler, akademik birimlerince mevcut adreslerine tebligat yapılması hâlinde, kendilerine tebligat yapılmadığını iddia edemezler. Öğrenciler, Üniversite tarafından sağlanan e-posta adresine gönderilen iletileri izlemekle yükümlüdür.

 1. Yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle eğitim-öğretimine devam eden öğrenciler için aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

- 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ve sonrasında kayıt olan öğrenciler için kredi ve başarı harf notu hesaplamaları bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
- 2016-2017 eğitim-öğretim yılından önce kayıt olan öğrencilerin AGNO hesaplaması yerel kredi değerleri üzerinden yapılır.

 

 

SORU – CEVAP

 1. Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) 2,05 olan son sınıf öğrencisiyim. Eğitim-öğretim programında planlanan dersleri başarı ile tamamladım. Ancak bazı derslerimin başarı harf notu DC ve DD’dir. Yeni Yönetmeliğe göre mezuniyet işlemleri için başvurabilir miyim?

Evet. Yeni Yönetmeliğin 15 (7) maddesine göre bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC) ve (DD) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış kabul edilir. Ancak mezun olabilmek için öğrencinin AGNO’sunun en az 2,00 olması gerekir. Aynı Yönetmeliğin 18 (3) maddesine göre de önlisans ve lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin, eğitim-öğretim programında planlanan dersleri başarı ile tamamlamış ve en az 2,00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlamış olması gerekir.

 

 1. Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) 1,99 olan son sınıf öğrencisiyim. Eğitim-öğretim programında planlanan dersleri başarı ile tamamladım. Ancak bazı derslerimin başarı harf notu DC ve DD’dir. Yeni Yönetmeliğe göre mezuniyet işlemleri için başvurabilir miyim?

Hayır. Yeni Yönetmeliğin 15 (7) maddesine göre bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC) ve (DD) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış kabul edilir. Ancak mezun olabilmek için öğrencinin AGNO’sunun en az 2,00 olması gerekir. Aynı Yönetmeliğin 10 (12) maddesine genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, (DC) ve (DD) notu ile başardıkları dersleri tekrar alabilir. Dersin tekrarlandığı yarıyılda alınan en son not geçerlidir.

 

 1. 33 kredilik ders seçtim ve ders kayıt onayımı tamamladım. Ancak ders ekle-bırak dönemi geçtiği halde ilk defa aldığım 3 kredilik bir dersi bırakmak istiyorum. Bunu yapabilir miyim?

Evet. Yeni Yönetmeliğin 10 (11) maddesi uyarınca, öğrenci ders tekrarı yapmadığı ve ilk defa aldığı bir dersten çekilebilir. Dersten çekilme işlemi, yarıyılın onuncu haftası içinde yapılır.

 

 1. Öğrenimim boyunca kaç defa dersten çekilebilirim?

Yeni Yönetmeliğin 10 (11) maddesi uyarınca, bir yarıyıl içinde en çok bir dersten öğrenim boyunca en çok altı dersten çekilme işlemi yapılabilir. Müfredatın ilk iki yarıyılındaki derslerden, tekrarlanan, daha önce çekilme işlemi yapılan veya kredisiz derslerden çekilme işlemi yapılamaz. Ancak bir yarıyılda alınması gereken ders kredisi kadar veya bu kredinin altında ders alan öğrenciye dersten çekilme izni verilmez.

 

 1. Birinci sınıf öğrencisiyim. Sistemde bulunan tüm dersleri almak zorunda mıyım?

Evet. Yönetmeliğin 10 (6) maddesi uyarınca, Öğrenci, ders alma işlemleri sırasında, birinci sınıf yarıyıllarındaki tüm dersleri almak zorundadır.

 1. Alt dönemlere ait derslerim var. Bu dersleri almadan dönem derslerimi alabilir miyim?

Hayır. Yönetmeliğin 10 (6) maddesi uyarınca, öğrenci; alarak başarısız olduğu, devam şartını sağlamadığı ve hiç almadığı ders/dersleri öncelikli olarak almak zorundadır. Bu dersler, farklı dönem derslerinden ise en alttaki dönem derslerinden başlamak şartı ile bulundukları döneme ait dersleri alır. Danışmanın onayıyla her eğitim-öğretim dönemi için alt yarıyıl derslerinden sadece bir dersi, bir kez ertelenebilir.

 

 1. Mezuniyet için geçemediğim son iki dersimi yaz okulunda aldım. Yaz okulu sonunda bu derslerimin başarı harf notu DC ve DD oldu. Yeni Yönetmeliğe göre mezun olabilir miyim?

Hayır.

Yaz Okulu Yönergesine göre yaz okulu ayrı bir yarıyıl olarak kabul edilmemekte olup yaz okulunda bir dersten başarılı sayılabilmek için en az CC harf notu almak gerekmektedir. Ayrıca yaz okulunda alınan notlardan CC başarı harf notundan düşük olanlar ağırlıklı genel not ortalaması hesabına dâhil edilmemektedir. Bu nedenlerle yaz okulunda alınan derslerden başarı harf notu DC ve DD olanlar başarılı sayılmamaktadır.