Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gazi Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gazi Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesi ile 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dekan: Fakülte dekanını,

b) Fakülte: Gazi Üniversitesine bağlı fakülteleri,

c) İlgili kurul: Fakülte, konservatuar ve yüksekokul kurullarını,

ç) İlgili yönetim kurulu: Fakülte, konservatuar veya yüksekokul yönetim kurullarını,

d) Konservatuar: Gazi Üniversitesine bağlı Türk Müziği Konservatuarını,

e) Meslek yüksekokulu: Gazi Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarını,

f) Müdür: Konservatuar, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu Müdürünü,

g) Rektör: Gazi Üniversitesi Rektörünü,

ğ) Senato: Gazi Üniversitesi Senatosunu,

h) Üniversite: Gazi Üniversitesini,

ı) Üniversite Yönetim Kurulu: Gazi Üniversitesi Üniversite Yönetim Kurulunu,

i) Yüksekokul: Gazi Üniversitesine bağlı yüksekokulları

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim yılı

MADDE 5 – (1) Gazi Üniversitesine bağlı fakülte, konservatuar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eğitim-öğretim; ilgili kurulların kararlaştırdığı ve Senatonun onayladığı akademik takvime göre yürütülür.

Eğitim-öğretim türleri

MADDE 6 – (1) İlgili kurulların teklifi, Senatonun uygun görmesi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile örgün, ikili, yaygın ve uzaktan eğitim ve öğretim yapılabilir.

Eğitim-öğretim dönemleri

MADDE 7 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl en az 70 eğitim-öğretim günüdür (en az 14 hafta). Kayıt ve dönem sonu sınavları için ayrılan süreler bu sürenin dışındadır. Eğitim-öğretim dönemleri, gerektiğinde ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile yeniden düzenlenebilir.

(2) İlgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile yaz okulu açılabilir.

(3) Dersler bir yarıyıl sürecek şekilde düzenlenir. Ancak zorunlu hallerde ilgili kurulların kararı ve Senatonun onayı ile derslerin yıllık olarak düzenlenmesi mümkündür.

(4) Fakülte ve yüksekokullar kayıt, öğretim, sınav, yarıyıl tatili ve yaz tatili dönemlerini ihtiva eden bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvim tekliflerini, en geç Nisan ayı içinde Senatonun onayına sunar.

(5) Hazırlık sınıfında öğretim, sınav ve başarı notu ilkeleri ilgili kurullarca hazırlanıp Senatonun onaylayacağı yönergelerle düzenlenir.

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 8 – (1) Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yılda tamamlayarak mezun olamayanlar 38 inci maddedeki koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilirler. Bu durumda ders ve sınavlara katılma hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt İşlemleri ve Dersler

Üniversiteye giriş ve kayıt şartları

MADDE 9 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullara kayıt için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Lise veya lise dengi meslek okulu mezunu olmak (yabancı ülke liselerinden alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanması gerekir.).

b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince yapılan yerleştirme sonucunda o öğretim yılında Üniversitenin fakülte ve yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış olmak veya ön kayıt sistemi ile öğrenci alınacak birimlerde o öğretim yılı içinde geçerli olan puana ve şartlara sahip bulunmak.

(2) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kayıtları, ilgili mevzuat ile Rektörlük tarafından belirlenen ilke ve şartlar çerçevesinde yapılır.

(3) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adayların kayıt için şahsen başvurmaları gerekir. Posta ile başvuru kabul edilmez. Öğrencilerin fakülte ve yüksekokullara kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek esaslara göre yapılır.

Kayıt yenileme ve geçici kayıt

MADDE 10 – (1) Her öğrenci, akademik takvime göre yarıyıl/yıl başında katkı payı veya ikinci öğretim öğrenim ücretini ödeyerek ve 11 inci, 12 nci ve 13 üncü maddeler çerçevesinde ders alma işlemlerini tamamlayarak kaydını yenilemek zorundadır. Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyılda/yılda derslere ve sınavlara giremez. Bu süre, 8 inci maddesinde belirtilen öğretim süresinden sayılır.

(2) Öğrenci, ilgili yönetim kurulunca kabul edilmiş bir mazereti yoksa kaydını bizzat yenilemek zorundadır.

(3) Mazereti sebebiyle kaydını belirlenen süre içinde yenilemeyen öğrenci, mazereti ilgili yönetim kurulunca kabul edildiği takdirde, akademik takvimde belirlenen ek süre içinde kaydını yenileyebilir.

Öğretim programları ve dersler

MADDE 11 – (1) İlgili kurullar diplomaya yönelik öğretim programlarını, öğretim türlerini (ders, ders grubu, uygulamalı ders, uygulama, blok uygulama, atölye, proje, klinik çalışması, laboratuar, staj, kazı ve benzeri) ve bu türler için öngörülen dönem ve süreleri Senatonun onayına sunarlar. Haftalık ders programı eğitim-öğretim yarıyılı/yılı kayıt döneminden en az bir hafta önce Dekanlık/Yüksekokul müdürlüğünce ilan edilir.

(2) Öğrenci, bulunduğu her eğitim-öğretim yarıyılının/yılının başlamasından önce; akademik takvimde belirtilen süre ve Rektörlükçe tespit edilen esaslar doğrultusunda ve danışmanının denetiminde alacağı dersleri belirler.

(3) Öğrenci, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez. Girdiği takdirde, bunlar geçersiz sayılır.

(4) Üniversitede eğitim, sınıf geçme veya ders geçme esaslarına göre yapılır.

Sınıf geçme esası ve işleyişi

MADDE 12 – (1) Tıp ve Diş Hekimliği fakültelerinde eğitim-öğretim, sınıf geçme esasına göre yapılır. Bu fakültelerde dersler, ders kurulu (grubu), uygulama, staj, eğitim-öğretim yılının başında bütün olarak verilir. Kaydını yenileyen öğrenci o yıl programının bütün derslerine kaydolmuş sayılır. Öğrenci, o yıla ait derslerin birinden dahi başarısız olursa, ertesi yılda, bir üst sınıftan hiçbir ders alamaz ve sadece başarısız olduğu dersi/dersleri tekrarlar. Ancak bunları başardıktan sonra, üst sınıfa geçer.

Ders geçme esası ve işleyişi

MADDE 13 – (1) Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri dışında kalan, fakülte, konservatuar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, ders geçme esası uygulanır.

(2) Ders geçme esası uygulanan fakülte, konservatuar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında, normal olarak alınması gereken yarıyılda alınmamış olan veya alınmış fakat başarılı olunmamış dersler, o derslerin verildiği ilk yarıyılda, en alt yarıyıldan başlayarak, öncelikle alınmak zorundadır. Ancak, danışmanın onayıyla tüm eğitim-öğretim dönemleri boyunca alt yarıyıl derslerinden sadece biri, bir kez ertelenebilir.

a) Öğrenci, en az bulunduğu yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarı tutarında ders almak zorundadır. Ancak bulunulan yarıyıldaki derslerden bir kısmı daha önce başarılmış ise söz konusu alt sınır uygulanmaz.

b) Ağırlıklı genel not ortalaması 2.00’ın altında olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin azami kredi miktarı, o yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarını 1/5 oranında artırılması ile elde edilen kredi miktarını geçemez.

c) Ağırlıklı genel not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrencinin bir yarıyılda alabileceği derslerin azami kredi miktarı ise o yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarının 2/5 oranında artırılması ile elde edilen kredi miktarını geçemez.

(3) Azami kredi miktarlarının hesaplanması sırasında, noktanın sağındaki ondalık kesirler tam sayıya tamamlanır.

(4) Önşart olan dersler ve bunlara bağlı önşartlı dersler ilgili kurullarca önerilerek Senato tarafından karara bağlanır. Önşart derslerinden başarısızlık halinde buna dayalı dersler alınamaz. Bir dersin önşartı olarak belirlenen ders ve derslerden önşartın sağlanabilmesi için gerekli harf başarı notu ilgili kurullarca belirlenir.

(5) Seçmeli dersi yeniden alma durumuna düşen öğrenci bu ders yerine bölümce uygun görülen başka bir seçmeli dersi alabilir.

(6) Öğrenci, almak zorunda olduğu dersler hariç olmak üzere, akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde danışmanının onayını almak şartıyla, kaydolduğu dersten kaydını sildirebilir veya yeni ders ekletebilir.

(7) Üst yarıyıldan ders alma, sadece ders geçme esası uygulanan fakülte, konservatuar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında mümkündür ve 14 üncü maddedeki hükümlere tabidir.

Üst yarıyıldan ders alma

MADDE 14 – (1) Öğrenci, ancak danışmanın olumlu görüşüyle, üst yarıyıldan ders alabilir. Bunun için, öğrencinin; önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve ağırlıklı genel not ortalamasının 3.00 ve üstünde olması şarttır. Üstten alınacak derslerin kredi tutarı, bulunulan yarıyılın kredi miktarının 2/5’ini aşamaz. Öğrenci üst yarıyıldan ders alarak, öğrenim süresinden daha kısa sürede mezun olabilir.

Ders muafiyetleri

MADDE 15 – (1) Fakülte, konservatuar, yüksekokul ve meslek yüksekokuluna ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, kayıt yaptırdığı tarihi izleyen yedi iş günü içinde daha önceki yüksek öğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu dersler için, üzerinden beş yıl geçmemiş olmak şartıyla muaf olmak isteğiyle başvuruda bulunabilir.

(2) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, ilgili yönetim kurulu öğrencinin önceden başardığı dersleri değerlendirerek, hangilerinden muaf tutulacağını ve birinci, üçüncü veya beşinci yarıyıllardan hangisine intibak ettirileceğini karara bağlar, bunlardan her yarıyılda 17 kredi/hafta ders geçileceği varsayılarak muaf sayılan derslerin tekabül ettiği yarıyıl/yıl sayısı hesaplanır. Bu süre 8 inci maddede tanınan azami süreden düşülerek programın kalan dersleri, kalan yarıyıl/yıllarda başarı ile bitirilmelidir.

(3) Öğrencinin intibak ettirildiği yarıyılda alabileceği derslerin toplam kredi miktarı o yarıyılın normal kredi miktarı kadardır. Sonraki yarıyıllarda ders alması ise 13 üncü maddedeki hükümlere tabidir.

Derslerle ilgili intibaklar

MADDE 16 – (1) Öğretim programlarında yapılan değişiklikler, program değişikliği sırasında hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan uyum esaslarına göre tüm öğrencilere uygulanır.

(2) Yatay veya dikey geçişle fakülte/yüksekokulun herhangi bir yarıyıl/yılından öğrenime devam ettirilen öğrenci, bu yarıyıl/yılın öğretim programından sorumlu tutulur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Derslere Devam ve Sınavlar

Devam mecburiyeti

MADDE 17 – (1) Öğrencilerin teorik derslere % 70, uygulamalı derslere % 80 oranında devamları zorunludur. Derslere ve öteki öğretim faaliyetlerine devam durumu öğretim elemanı tarafından tespit edilir. Devamsızlık sebebiyle ders tekrarına kalmamış olmak şartıyla, uygulamalı ve uygulaması olan dersler dışındaki derslerden ders tekrarına kalan öğrencilerin devam zorunluluğu ilgili yönetim kurulu kararıyla kaldırılabilir. Sağlık raporu devam yükümlülüğünü kaldırmaz.

Danışman görevlendirilmesi

MADDE 18 – (1) Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları problemlerin çözümünde yardımcı olmak üzere, öğretim yarıyılı/yılı başlamadan önce bölüm başkanlığının önerisi dikkate alınarak ilgili yönetim kurullarınca bölüm öğretim elemanları arasından danışmanlar görevlendirilir.

(2) Danışmanlar öğrencilerin ders seçimlerinde yönlendirici olmak ve ders kayıtlarının kurallara uygun olmasını sağlamakla görevlidir.

(3) Danışmanların görevlerine ilişkin diğer ilkeler ilgili yönetim kurullarınca ayrıca belirlenir.

Sınavlar

MADDE 19 – (1) Öğrencilerin bilgi ve becerilerinin ölçüldüğü sınavlar; ara sınav, dönem sonu (yarıyıl/yıl sonu) sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı ve tek ders sınavlarıdır.

Ara sınav ve dönem içi çalışmalar

MADDE 20 – (1) Ara sınav, ilgili eğitim-öğretim programında öngörülen derslerden yarıyıl/yıl içinde yapılan sınavdır. Her ders için en az bir yazılı ara sınav yapılır. Kişisel beceri gerektiren derslerin sınavları uygulamalı olarak yapılabilir.

(2) Bu sınav dışında, başarı notuna esas olmak üzere, kısa süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir.

Dönem sonu sınavı

MADDE 21 – (1) Dönem sonu sınavı, öğrencinin kaydolduğu dersin ait olduğu yarıyıl/yıl sonunda gireceği sınavdır.

(2) Bir dersin dönem sonu sınavına girebilmek için o derse kayıt olmak, derse devam etmek, yarıyıl/yıl içinde açılacak en az bir ara sınavına (stajlar hariç) katılmak ve dersin uygulaması ve diğer şartlarını yerine getirmek gerekir.

Bütünleme sınavı

MADDE 22 – (1) Bütünleme sınavları, dönem sonu sınavında başarısız olan öğrencilere uygulanır.

 

Mazeret sınavı

MADDE 23 – (1) Mazeret sınavı ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple sınavlara katılmayan öğrenciler için açılan sınavdır. Öğrenci mazeretini takip eden yedi gün içinde ilgili birime dilekçe ile müracaat etmelidir. Mazeret sınav hakkı, sadece ara sınavlar için verilir.

Tek ders sınavı

MADDE 24 – (1) Tek ders sınavı 21 inci maddedeki şartları daha önce yerine getirmiş olmak kaydıyla, mezun olmak için bir dersten başarısız olan öğrenciler için yapılan sınavdır. Tek ders sınavı, mezun olmak için tek ders durumuna düşülen yarıyıl/yıl sonunu takip eden ay içerisinde yapılır. Yaz okulu bitiminde yapılan tek ders sınavına yalnız o akademik yıldaki yaz okulunda okuyan öğrenci girebilir. Tek ders sınavında başarılı olmak için en az (CC) harf notu almış olmak gerekir. Bu harf notunun belirlenmesinde ara sınav notu dikkate alınmaz.

Sınavın geçerliliği

MADDE 25 – (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir.

(2) Hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda sınavlarda kopya çektiği, kopyaya teşebbüs veya yardım ettiği tespit edilenler o dersten (FF) notu ile başarısız olmuş sayılır.

Sınavların düzenlenmesi

MADDE 26 – (1) Sınav programı akademik takvim çerçevesinde dekanlık/yüksekokul müdürlüklerince tespit ve ilan edilir. Dinî ve millî bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.

(2) Bütünleme sınavları dönem sonu sınavlarının bitiminden en az iki hafta sonra yapılır.

Sınav evrakının saklanması

MADDE 27 – (1) Her türlü sınav kağıtları, sınava giriş tarihinden itibaren beş yıl süre ile saklanır.

Sınav sonuçlarının ilanı ve sınav notuna itiraz

MADDE 28 – (1) Her sınavın sonuç ve belgeleri, o sınav tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe teslim edilir. Sınav sonuçları Rektörlüğün belirlediği yöntemle ilgili birimlerce ilan edildiği anda kesinleşir.

(2) Öğrenci, sınav sonuçlarına maddi hata sebebiyle itirazını, sınav sonuçlarının ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak dekanlığa/müdürlüğe yapabilir. Dekan/Yüksekokul müdürü itirazı, ilgili bölüm/ana bilim dalı başkanına veya dönem koordinatörüne incelettirir. Sonuç on gün içinde dekanlığa bildirilir. Tespit edilen maddî hata ilgili yönetim kurulunca düzeltilir.

Başarı notu

MADDE 29 – (1) Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak olan ara sınav ve dönem sonu sınav notlarının ağırlıkları, derslerin özellikleri de dikkate alınarak ilgili kurullarca Rektörlüğe önerilir. Ayrıca, dersin öğretim elemanı, dönem başında, dersin içeriğini, başarı notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü hususu, ilgili kaynakları ve öğrencilere ders saatleri dışında ayıracağı zamanı kapsayan duyuruyu yapar.

(2) 21 inci maddedeki şartları yerine getirerek dönem sonu sınavına giren öğrenciler için, yukarıdaki şekilde hesaplanan puana, ham başarı puanı denir.

(3) Ham başarı puanı 25.00’ın altında olan öğrenci, doğrudan (FF) notu alarak, o dersten başarısız olur. Ham başarı puanı 25.00 ve üstünde olan öğrencinin başarı notu ise; sınıfın genel durumu, aritmetik ortalamalar ve istatistiksel dağılım da dikkate alınarak Rektörlükçe hazırlanan yöntemlerden biri kullanılmak suretiyle, aşağıda açılım ve katsayıları belirtilen harf notlarından biri olarak belirlenir. Bu değerlendirmeden sonra da, 25.00 ve üstünde olan ham başarı puanlarının harf notu karşılıklarının (FF) olması mümkündür.

(4) Notlar ve katsayılar aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir:

Notlar                    Katsayılar

AA                          4.00

BA                          3.50

BB                           3.00

CB                           2.50

CC                           2.00

DC                          1.50

DD                          1.00

FD                           0.5

FF                           0.0

B: Kredisiz dersler için başarılı,

K: Kredisiz dersler için kalır,

D: Devamsız,

G: Girmedi,

M: Muaf ,

S: Süren çalışma,

E: Eksik (takip eden dönemin ders kayıt tarihine kadar düzeltilmeyen (E) notu (FF)’ye dönüştürülür)

(5) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır. Ayrıca, bir yarıyıla/yıla ait not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler o yarıyıl/yıl (DC) notu aldıkları derslerden de başarılı sayılırlar. Bu sonuç, (DC+) olarak ifade edilir.

(6) (B) ve (K) notu ortalama hesaplarına dahil edilmez.

(7) (M) notu Üniversite dışından nakil yoluyla gelen veya ÖSYM sınavı, yatay ve dikey geçiş yolu ile Üniversiteye kaydolan öğrencilere evvelce almış oldukları ve denkliği bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulunca tanınan dersler için verilir. (M) notu ortalama hesaplarına dahil edilmez.

Not yükseltme

MADDE 30 – (1) Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler (DC+) notu ile başardıkları dersleri, 13 üncü maddedeki hüküm çerçevesinde, tekrar alabilirler. Dersin tekrarlandığı yarıyılda alınan en son not geçerlidir.

Not ortalamaları

MADDE 31 – (1) Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl/yıl sonunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca, yarıyıl/yıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Öğrencinin bir dersten elde ettiği ağırlıklı puan, o dersin kredi değeri ile aldığı harf notu katsayısının çarpımından elde edilir.

(2) Bir yarıyıl/yılın not ortalaması; o yarıyıl/yılda öğrencinin aldığı derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünmesi ile hesaplanır. Elde edilen ortalama, noktadan sonra iki hane olmak üzere gösterilir.

(3) Ağırlıklı genel not ortalaması ise, öğrencinin, öğrenimi süresince bütün derslerden aldığı son notlar esas alınarak hesaplanacak olan ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Sonuç, noktadan sonra iki hane yürütülür.

(4) Gerek yarıyıl/yıl, gerek ağırlıklı genel not ortalamasının hesaplanmasında, (AA) dan (FF) ye kadar verilen notlar esas alınır. Bu sırada, (G) ve (D) notları da (FF) notu işlemi görür.

(5) Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

Öğrenime ara verme

MADDE 32 – (1) Öğrencilere, belgeleyecekleri önemli ve haklı nedenlerinin bulunması veya eğitim-öğretimlerine katkıda bulunacak yurtdışı burs, staj ve araştırma imkanları doğması halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile lisans eğitim-öğretimi süresince toplam bir yıla kadar izin verilebilir. Bu tür izin süresi azami kanuni öğretim süresine eklenir. Ancak bu tür izinler ile ilgili başvuruların kayıt yenileme süresi sonuna kadar yapılması gereklidir.

(2) Bir yılı aşkın süre ile rapora dayalı sağlık mazereti bulunan ya da tecil hakkı kaldırılarak silah altınaalınan öğrencilerin, rapor veya askerlik süresi içerisindeki öğrenim hakları saklı tutulur. Bu durumdakilerin raporlarıyla veya terhis belgeleriyle birlikte raporun bitiş veya terhis tarihinden itibaren bir ay içinde müteakip döneme kayıtları yapılmak üzere ilgili fakülte, konservatuar veya yüksekokula müracaat etmeleri gereklidir.

Değişim programları

MADDE 33 – (1) Üniversite ile yabancı ülkelerdeki yüksek öğretim kurumları arasında öğrenci değişim programları uygulanabilir. Avrupa Kredi Transfer Sistemi ve bu konudaki diğer esaslar Üniversite Senatosunca hazırlanacak yönerge ile düzenlenir.

Yatay geçişler

MADDE 34 – (1) Üniversiteye bağlı birimlere, Üniversitenin içinden veya dışından yapılacak yatay geçiş işlemleri, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Dikey geçişler

MADDE 35 – (1) Dikey geçiş yoluyla lisans hazırlık programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin hazırlık programında alacağı dersler ve intibak programı; 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilgili yönetim kurulunca kararlaştırılır.

İntibak

MADDE 36 – (1) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına İntibak ettirilmeleri; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik esaslarına göre yapılır.

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diploma ve Disiplin İşlemleri

Mezuniyet ve diploma

MADDE 37 – (1) Ön lisans ve lisans diploması verilebilmesi için, öğrencinin, alması gereken dersleri başarı ile tamamlamış ve böylece en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasını sağlamış olması gerekir.

(2) Genel not ortalaması 3.00-3.50 arasında olan öğrenciler onur, 3.51 veya daha yukarı olan öğrenciler yüksek onur listesine geçerek mezun olurlar ve bu durum diplomalarında belirtilir.

(3) Fakülte, konservatuar, yüksekokul ve meslek yüksekokulları tarafından verilecek ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomaları her düzey için farklı, ancak Üniversitenin bütün öğretim kurumlarında müşterek olmak üzere düzenlenir.

(4) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere, diplomasını alırken iade edilmek üzere geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

(5) Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi halinde diploma yerine geçecek ve kayıptan dolayı verildiğini belirten fotoğraflı bir belge düzenlenir. Bu belge ve diplomalar; fakültelerde Rektör ve Dekan, Rektörlüğe bağlı yüksekokullarda Rektör ve Yüksekokul Müdürleri, fakültelere bağlı yüksekokullarda ise Rektör, Dekan ve Yüksekokul Müdürleri tarafından imzalanır.

Katkı payları ve ikinci öğretim ücretleri

MADDE 38 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, konservatuar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının öğrencileri her yarıyılda/yılda 6111 sayılı Yasanın 172 nci maddesine göre tespit edilecek katkı paylarını, ikinci öğretim ücretlerini ödemek zorundadırlar. Kayıt silme veya sildirme halinde alınan katkı payları ve ikinci öğretim ücretleri iade edilmez.

Kayıt silme ve sildirme

MADDE 39 – (1) Aşağıdaki hallerde fakülte, konservatuar, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararıyla öğrencinin fakülte, konservatuar, yüksekokul veya meslek yüksekokulla ilişiği kesilir:

a) Öğrencinin, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde fakülte/yüksekokuldan çıkartılma cezası almış olması,

b) Şizofreni ve kalıcı yeti kaybına neden olan diğer psikolojik bozukluklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrencilerden durumlarının sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi koşulu ile öğrenimlerine devam edemeyeceklerine fakülte, konservatuar, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetim kurulunca karar verilmiş olması,

c) Kendi isteği ile kaydını sildirmiş olması.

Disiplin işleri

MADDE 40 – (1) Disiplin iş ve işlemleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Herhangi bir sebeple geçici uzaklaştırma cezası alan öğrenciler bu süre içinde eğitim-öğretime, sosyal faaliyetlere katılamazlar ve Üniversitenin tesislerine giremezler. Tutuklanmış veya hükümlü bulunan, hakkında gıyabi tevkif kararı olan veya aranmakta olduğu resmi makamlarca fakülte/yüksekokula bildirilenler sınavlara alınmaz ve sınav hakları saklı tutulmaz. Ancak tutukluluk hali sona ermiş, beraat etmiş veya kısa süreli hükümlü bulunanlardan hükümlülük hali sona ermiş olanların tutuklu ve hükümlü kaldıkları süredeki eğitim-öğretim haklarının kullanılma şekli ve usulü, fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından kararlaştırılır.

Tebligat ve adres bildirme

MADDE 41 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin fakülte, konservatuar, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna kayıt esnasında bildirdiği daimi adrese posta aracılığı ile iadeli taahhütlü olarak yapılmak veya ilgili fakülte, konservatuar, yüksekokul veya meslek yüksekokulunda ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Fakülte, konservatuar, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu fakülte, konservatuar, yüksekokul veya meslek yüksekokuluna dilekçe ile bildirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler kendilerine geçerli tebligat yapılmadığını ileri sürerek hak iddia edemezler.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 42 – (1) 16/11/2005 tarihli ve 25995 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik 2011-2012 eğitim öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 44 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.