Duyurular

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ KILAVUZU

GENEL ESASLAR

24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in 7. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler ve yatay geçiş için gereken asgari koşullar, üniversite senatolarınca belirlenir.” hükmü uyarınca,Üniversitemize kurumlar arası yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin aşağıda belirtilen kriterleri ve asgari koşulları sağlaması gerekmektedir.

 1. Öğrencinin başvuru sırasında bir diploma programında kayıtlı/izinli öğrenci statüsünde olması zorunludur.
 2. Bu yatay geçiş takviminde sadece ön lisans programlarında kayıtlı öğrenciler başvuru yapabilecektir.
 3. Öğrencinin kurumlararası yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için yatay geçiş başvurusu yapacağı yarıyıla kadar müfredatındaki tüm dersleri almış ve başarıyla tamamlamış olması gerekir.
 4. Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için Akademik Genel Not Ortalamasının (AGNO)en az 3,25/4,00 olması gerekir. Öğrencinin not döküm belgesinde (transkript) AGNO’sunun dörtlük sistem karşılığı bulunmadığı takdirde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dörtlük-yüzlük sistem not dönüşüm tablosu esas alınır.
 5. Yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin disiplin cezası almadığını belgelemesi gerekmektedir.
 6. Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 24. maddesi kapsamında başvuru yapacak öğrencinin Ankara’da ikamet etmesi gerekir.
 7. Yatay geçiş başvurusu yapan öğrencinin daha önce AGNO ile kurumlararası yatay geçiş yapmadığını belgelemesi gerekmektedir.
 8. İkinci öğretim programlarından normal öğretim programlarına yapılacak başvurularda, öğrencinin öğrenim gördüğü program ve sınıfta ilk %10’luk dilimde olduğunu gösteren belgeye sahip olması gerekir.
 9. Süresi dışında, faks, onaysız veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.

10.Yatay geçiş başvuru sonuçları (asıl ve yedek öğrenci isim listesi), kesin kayıt tarihleri ve kayıt için gerekli belgeler ÖİDB resmî internet sitesinde ilan edilir. Öğrenciye ayrıca yazılı bildirim yapılmaz, başvuru evrakı iade edilmez.  

11.Başvurular sadece Ön Lisans programları birinci sınıfikinci yarıyılana yapılabilir.

12.Öğrenci, eğitim-öğretim süresi dolduğu takdirde katkı payı/ öğrenim ücreti ödemekle yükümlüdür.

13.Yatay geçiş ile Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrencinin önceki kurumunda harcamış olduğu eğitim-öğretim süresi, öğrenim süresine dâhil edilir. Toplam süre, Kanun’la belirlenen süreleri aşamaz. Hazırlık sınıfında geçirilen süre öğrenim süresine dâhil değildi.

 

ÖZEL DURUMLAR

Yurtdışında devlet hizmetinde görevli anne babasının görevinin sona ermesi, işçi anne babanın yurda kesin dönüşü veya Türkiye’de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından; Üniversitemize yatay geçiş başvurularında aşağıdaki şartlar aranır.

1- Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak yer değiştirmeleri nedeniyle Ankara’ya atanmaları halinde, kendileri, bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarının başvurularında;

a) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından tanınması, Üniversitemizin belirlediği akademik başarıyı ve Gazi Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Yönergesinde belirtilen kabul koşullarını sağlaması gerekir.

b) Değerlendirme işlemi, aşağıda yer alan formül ile hesaplanan DEP’e göre yapılır.

DEP= [(Z/Y)×AGNO]

Z= Öğrencinin, Üniversiteye kayıt olduğu yılda almış olduğu merkezî yerleştirme puanı,

Y= Yatay geçiş için başvurulan programın, öğrencinin Üniversiteye kayıt olduğu yıldaki, merkezî yerleştirme taban puanı.

c) DEP’i 3,25 ve üzeri olan adaylar en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır. DEP’in eşit olması durumunda sırasıyla; AGNO, Z, Z/Y dikkate alınarak en yüksek puanlı öğrenciye öncelik verilir. Tüm ölçütlerde eşitlik söz konusu ise değerlendirme işlemi kura ile yapılır.

2- Yurt dışında devlet hizmetinde görevlendirilmiş olup görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönen ailelerin ve Türkiye’ye kesin dönüş yapan işçi ailesi çocuklarının başvurularında;

a) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl öğrenim görmüş olması ve dönem sonu sınavlarının tamamından başarılı olması,

b) Yurt dışından öğrenci kabul kriterlerinde yer alan uluslararası sınavlardan biri ile yurtdışındaki yükseköğretim kurumuna kabul edilmiş olması ve bu sınav/diploma puanının aynı yıla ait Üniversite programlarına başvuru için gerekli puan kriterini sağlamış olması,

c) Yurtdışında öğrenim görülen yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması gerekmektedir.

3- Türkiye’de görevli yabancı diplomat çocuklarının başvurularında, Üniversitenin yurtdışından öğrenci kabulü kriterlerini sağlama koşulu aranır.

DEĞERLENDİRME

Başvuruların değerlendirilmesi aşağıda yer alan formül ile hesaplanan DEP’e (Değerlendirmeye Esas Puan) göre yapılır.

DEP= [(Z/Y)×AGNO]

Z= Öğrencinin, Üniversiteye kayıt olduğu yılda almış olduğu merkezî yerleştirme puanı,

Y= Yatay geçiş için başvurulan programın, öğrencinin Üniversiteye kayıt olduğu yıldaki, merkezî yerleştirme taban puanı.

DEP’i 3,25 ve üzeri olan adaylar en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır. DEP’in eşit olması durumunda sırasıyla; AGNO, Z, Z/Y dikkate alınarak en yüksek puanlı öğrenciye öncelik verilir. Tüm ölçütlerde eşitlik söz konusu ise değerlendirme işlemi kura ile yapılır.

 

GEREKLİ BELGELER

Başvurunun değerlendirmeye alınabilmesi için belirtilen belgelerin son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

 1. Öğrenci belgesi.
 2. Transkript (not dökümü) belgesi.

Başvuran öğrencinin ayrılacağı Üniversiteden temin edeceği, eğitimi süresince aldığı bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel not ortalamasını gösteren resmi belge.

 1. Öğrencinin üniversitesine kayıt hakkı kazandığı sınav sonuç belgesi (ÖSYM tüm sınavlar).

İbraz edilecek sınav sonuç belgesinin altında ‘sonuç belgesi kontrol kodu’bulunmalıdır.

 1. Disiplin cezası alıp almadığına ilişkin belge,
 2.  Ders içerikleri,
 3. İkinci öğretim programlarından normal öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayların ilk %10’da olduklarını gösterir belge.
 4. Daha önce akademik yatay geçiş yapılmadığını gösteren belge.(Başvuru sırasında yapılacak kontrolde YÖKSİS Bilgi Sisteminde öğrencinin kaydına dair açıklayıcı bilgiye ulaşılamadığı takdirde istenecektir.)

 

 Yatay Geçiş Kontejanları İçin Tıklayınız.

 

BAŞVURU ŞEKLİ

 

Online Başvurular İçin (08-09 Şubat 2021 Tarihlerinde) Tıklayınız.

 

BAŞVURU TAKVİMİ

2020-2021 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Takvimi

Başvuru Tarihleri

Başlangıç

Bitiş

08/02/2021

09/02/2021

SONUÇLARIN İLANI VE KAYIT TAKVİMİ

2020-2021 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Sonuçlarının İlan ve Kayıt

Takvimi

 

Başlangıç

Bitiş

Sonuç İlan Tarihi

12.02.2021

  Kesin Kayıt Tarihi

15.02.2021  (10:00-16:00)

16.02.2021      (10:00-15:00)

Sonuç İlan Tarihi (1. ve 2. Yedek)

16.02.2021/16:00

Kesin Kayıt Tarihi (1. Yedek)

17.02.2021/10:00

17.02.2021/12:00

Kesin Kayıt Tarihi (2. Yedek)

17.02.2021/13:00

17.02.2021/15:00

Sonuç İlan Tarihi (3. ve 4. Yedek)

17.02.2021/16:00

Kesin Kayıt Tarihi (3. Yedek)

18.02.2021/10:00

18.02.2021/12:00

Kesin Kayıt Tarihi (4. Yedek)

18.02.2021/13:00

18.02.2021/15:00

 

2020-2021 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı Önlisans Programları Yatay Geçiş Kılavuzu İndirmek İçin Tıklayın