Duyurular

Üniversitemize 2016-2017 akademik yılı bahar yarıyılı için ön lisans programlarına yatay geçişle öğrenci kabulü aşağıdaki koşullar kapsamında yapılacaktır.


24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in 7/2 maddesine göre hazırlanan Gazi Üniversitesine kurumlar arası yatay geçiş yapacak öğrencilerin başvurularında ve değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler-asgari koşullar ve değerlendirme esasları

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİNE BAHAR DÖNEMİNDE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YAPACAK ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BAŞVURULARINDA VE DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILACAK OLAN KRİTERLER-ASGARİ KOŞULLAR VE DEĞERLENDİRME ESASLARI

 

Yukarıda belirtilen yönetmelik çerçevesinde ve söz konusu yönetmeliğin 7/2 maddesi (Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler ve yatay geçiş için gereken asgari koşullar, üniversite senatolarınca belirlenir) gereğince, Gazi Üniversitesi’ne kurumlar arası yatay geçiş başvurusunda bulunacak öğrencilerin aşağıda belirtilen kriterleri ve asgari koşulları sağlaması gerekmektedir.

1. Yükseköğretim Kurulunca denkliği tanınan ve eşdeğer yükseköğretim kurumları arasında yatay geçiş yapılır.

2. Başvuran öğrenci öğrenim gördüğü programla aynı adı taşıyan programa yatay geçiş yapabilir.

3. Öğrencinin başvuru sırasında eşdeğer bir yükseköğrenim kurumunda kayıtlı veya izinli (öğrenci statüsünde) olması zorunludur.

4. Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda, bitirmiş olduğu dönemlere ait not dökümünde başarısız dersin ve üniversite yönetmeliğine göre koşullu geçer ders notunun bulunmaması gerekir (DD veya DC gibi).

5. Öğrencinin disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.

6. Öğrencinin genel not ortalamasının dörtlük sistemde en az 3.50/4.00 (sadece yüzlük sistemi kullanan programlar için en az 88.33/100) olması zorunludur. Dörtlük/yüzlük sistem (4.00/100) dönüşümlerinde kurumlar arasında birlikteliği sağlamak amacıyla Yükseköğretim Kurulu dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

7. Başvurular sadece gelinen I. sınıf II. yarıyıla yapılabilir.

8. Daha önce yatay geçiş yapmış öğrencilerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.

9. Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programa kaydolduğu ÖSYS merkezi yerleştirme puanı, yatay geçiş yapmak istediği programın öğrencinin kaydolduğu yıldaki ÖSYS taban puanından en fazla 3.00 tam puan eksiği olmalıdır. (Sınavsız geçiş yaparak önlisans programlarına yerleşen öğrencilerde OBP’nın en fazla 3.00 tam puan eksiği olabilir.)

10. Sınavsız geçiş yaparak önlisans programlarına yerleşen öğrencilerin değerlendirmelerinde puansız geçiş öncelikleri esas alınır.  

11. Başvuru şartlarını sağlayan adayların YGS/OBP’lerinin eşit olması durumunda ise GANO’su yüksek olan adaya öncelik tanınır.

12. Altı (6) yarıyıl eğitim veren Meslek Yüksek Okullarındaki ilgili bölümlere altı (6) yarıyıl eğitim veren Meslek Yüksek Okullarından yatay geçiş yapılır.

13. Yatay geçiş başvurularının Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na şahsen yapılması gerekmektedir. Posta, faks vb. ile gönderilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme, başvuran adayların akademik ortalamaları ve ÖSYS merkezi yerleştirme puanları dikkate alınarak hesaplanan Yerleştirme Puanına (YP) göre yapılır.  Aynı bölümde şartları sağlayan başvurular arasından Yerleştirme Puanı en yüksek olan adaydan aşağıya doğru sıralama yapılarak kontenjan dahilinde asıl aday belirlenir. Kontenjan sayısı  kadar yedek ilan edilir. Yerleşen adayların kayıt yaptırmaması durumunda yedeklere kayıt hakkı tanınır.

Başvurular Üniversitemizce oluşturulan Komisyon tarafından değerlendirilecektir.

 

Üniversitelere Kontenjan Ayrılması

Kontenjan sayısı kadar, farklı üniversiteye birer kontenjan ayrılır. Hangi üniversiteye kontenjan ayrılacağı, başvuranların öğrenim gördükleri üniversiteler arasından ve GANO’nun yüksekliği dikkate alınarak belirlenir. Üniversite sayısının kontenjan sayısından az olması durumunda GANO’su yeterli olan ve başvuru şartlarını sağlayan diğer adayların yerleştirmesi yapılır.

 

Yerleştirme Puanlarının (YP) Hesaplanması

Başvuran adaylar için Yerleştirme Puanı (YP) hesaplanır. YP, ÖSYS merkezi yerleştirme puanının % 80’i ile yüzlük sisteme dönüştürülmüş (Dörtlük/yüzlük sistem (4.00/100) dönüşümlerinde kurumlar arasında birlikteliği sağlamak amacıyla Yükseköğretim Kurulu dönüşüm tablosu esas alınacaktır) genel akademik ortalamasının % 20’sinin toplamıyla elde edilir.

Farklı üniversitelerden öğrencilere yatay geçiş imkanı vermek maksadıyla adaylar, hesaplanan YP’lerin yüksekliği dikkate alınarak üniversiteleri bazında sıralanır ve her bir üniversite için belirlenmiş kontenjan kadar YP’si en yüksek adaya geçiş imkan verilir. Bu işlem tüm kontenjanlar doldurulana kadar tekrarlanır. 

Kontenjan sayısı kadar yedek ilan edilir. Yerleşen adayların kayıt yaptırmaması durumunda yedeklere kayıt hakkı tanınır.

 

 

GEREKLİ BELGELER

Başvurunun değerlendirmeye alınması için belirtilen belgelerin son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

1. Trankript (not dökümü) belgesi,

Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı, aldığı bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları ve genel not ortalamasını gösteren resmi belge (üniversitesince düzenlenmiş ve kapalı zarf içinde teslim edilecektir)

 2. Öğrencinin üniversiteye kabulü sırasında sunduğu sınav sonuç belgesi,

Söz konusu belge, ÖSYM web adresinden başvuru sahibi ile kontrol edileceğinden, adayların ÖSYM şifrelerini temin ederek başvuru merkezlerine gelmeleri gerekmektedir.

3. Başvuru formu için tıklayınız!

4. Disiplin cezası alıp almadığına ilişkin belge,

5. Onaylı ders içerikleri,

6. İkinci Öğretim (İ.Ö.) programlarından Birinci Öğretim programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunacak adayların ilk % 10’a girdiklerini gösterir belge.

NOT: Başvuru belgeleri ikişer nüsha şeklinde hazırlanmalıdır. (İkinci dosya asıl belgelerin fotokopisi olabilir.)

 

 

BELGE TESLİM ADRESİ

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı

Yatay Geçiş Ofisi

Teknikokullar 06500- ANKARA / TÜRKİYE

Tlf No: 0312 202 2852

 

 

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

 

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ön Lisans

Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

 

Başvuru Tarihleri

SONUÇ İLANI

Başlangıç

Bitiş

23.01.2017

24.01.2017

25.01.2017

 

Başvurular, bütün belgeler tamamlanmış ve üniversitemize şahsen müracaat ederek (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına)  yapılır.  Bunun dışında posta, faks vb. iletişim araçları ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

KAYIT TAKVİMİ

 

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ön Lisans

Yatay Geçiş Kayıt Takvimi

 

Kesin Kayıt Tarihi

Yedek Kayıt Tarihi

Başlangıç

Bitiş

26.01.2017

27.01.2017

30.01.2017

 

AZAMİ SÜRE

Yatay geçiş ile kurum değiştiren öğrencilerin önceki kurumlarında/programlarında harcamış oldukları süreler  azami öğrenim süresi hesabına katılır. Toplam süre kanunla belirtilen süreleri aşamaz.