Duyurular

05.09.2017 tarih ve 30171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin yedinci fıkrası “Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB), (CC), (DC) ve (DD) notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış kabul edilir. Ancak mezun olabilmek için öğrencinin AGNO’sunun en az 2,00 olması gerekir.” şeklindedir.

Anılan Yönetmeliğin 16 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası ise “Ağırlıklı genel not ortalaması, öğrencinin öğrenimi süresince bütün derslerdeki son notları esas alınarak hesaplanan ağırlıklı puanlarının toplamının, alınan derslerin kredi toplamına bölünmesi ile bulunur. Elde edilen ağırlıklı genel not ortalaması, virgülden sonra iki hane olmak üzere gösterilir.” hükmünü barındırmaktadır.

Buna göre hâlihazırda Üniversitemizde kayıtlı bulunan öğrencilerden; eğitim-öğretim programında planlanan dersleri başarı ile tamamlamış ve öğrenimi süresince aldığı derslerin son notları dikkate alındığında, bu notlar (DD) olmakla beraber ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) en az 2,00 olanlar mezuniyet işlemleri için başvuru yapabilecektir.